Ochrana osobných údajov

 
Dokument o používaní a uchovávaní osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu na webovej adrese https://hubs.geodome.sk
 
 
Článok I.
Vymedzenie pojmov
 
 1. Internetová stránka (aj so všetkými jej podstránkami) prispôsobená pre potreby Internetového obchodu umiestnená na internetovej adrese https://hubs.geodome.sk je vlastníctvom fyzickej osoby - podnikateľa:
 
Mgr. Agi Gonda
 
obchodné meno: Agi Gonda - AgiAlchemy
Námestie SNP 20/49, 976 13 Slovenská Ľupča
Okresný úrad Banská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 620-37215
IČO: 48120847
DIČ: 1075656538
nie platca DPH
 
(ďalej len „Agi“).
 
 1. Internetový obchod - e-shop umiestnený v sieti internet s webovým sídlom https://hubs.geodome.sk je počítačový systém s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie Tovarov a Služieb na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení (ďalej len „Internetový obchod“).
 
 1. Prevádzkovateľ internetových stránok s webovým sídlom https://hubs.geodome.sk a Internetového obchodu je Agi (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 
 1. Predávajúcim v Internetovom obchode je Agi (ďalej len „Predávajúci“).
 
 1. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Agi (ďalej len „Dodávateľ“).
 
 1. Kupujúcim je každý návštevník Internetového obchodu, ktorý v ňom vytvorí záväznú objednávku (ďalej len „Kupujúci“).
 
 1. Tovarom sú produkty zverejnené na webových stránkach Internetového obchodu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová, ďalej len „Tovar“).
 
 1. Službou sú produkty zverejnené na webových stránkach Internetového obchodu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová, ďalej len „Služba“).
 
 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, emailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že Predávajúci komunikuje s Kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
  
 
Článok II.
Ochrana osobných údajov
 
 1. Tento dokument o ochrane osobných údajov Kupujúceho je Predávajúcim vypracovaný podľa zákona č. 18/2018 Z. z. resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie Tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 
 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci Prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 
 1. Kupujúci - dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na náš kontaktný email,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 
 
Článok III.
Získavanie údajov
 
 1. Prevádzkovateľ od Kupujúceho získava prostredníctvom Internetového obchodu nasledovné osobné údaje:
 1. meno,
 2. priezvisko,
 3. adresa doručenia,
 4. fakturačná adresa,
 5. telefónne číslo,
 6. emailová adresa.
 
 1. Údaje uvedené v odseku 1. tohto Článku sú spracované za účelom korektného vybavenia objednávky Kupujúceho a odovzdania objednaného Tovaru prepravnej spoločnosti. Tieto osobné údaje sú uchovávané pre účely archivácie po dobu 10 rokov.
 
 1. V rámci vybavenia objednávky Kupujúceho dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj evidencie v účtovníctve.
 
 1. Internetový obchod návštevníkom - Kupujúcim ponúka možnosť komentovania, recenzovania a hodnotenia Tovarov a Služieb. Osobné údaje súvisiace s touto aktivitou Prevádzkovateľ nezbiera a nespracúva.
 
 1. Internetový obchod návštevníkom - Kupujúcim neponúka možnosť nahrávať multimediálne súbory. Osobné údaje súvisiace s touto aktivitou nezbiera a nespracúva.
 
 1. Internetový obchod v časti „Košík“ - https://hubs.geodome.sk/kosik/ obsahuje jeden kontaktný formulár. Ku zbieraniu a uchovávaniu osobných údajov pomocou tohto kontaktného formulára dochádza buď na základe právneho základu, alebo aktívneho súhlasu používateľa.
 
 1. Odoslaním kontaktného formulára návštevník - Kupujúci súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov Prevádzkovateľom Internetového obchodu.
 
 
Článok IV.
Súbory cookies
 
 1. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v elektronickom zariadení - počítač, tablet, mobil - a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vieme pre návštevníkov stránok pripraviť ich kvalitnejší obsah. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. YouTube, Google a podobne.
 
 1. Súbory cookies je možné zo strany návštevníka - Kupujúceho kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.
 
 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky používa na zlepšenie funkcionalít internetovej stránky údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môže návštevník - Kupujúci prijať kliknutím na príslušné tlačidlo v oznamovacej lište využívania súborov cookies. Príslušným tlačidlom môže návštevník - Kupujúci zhromažďovanie údajov cookies odmietnuť.
 
 
Článok V.
Dodatočné informácie
 
 1. Postup spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, je plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.
 
 1. Komunikácia medzi internetovou stránkou - Internetovým obchodom a návštevníkom - Kupujúcim je šifrovaná pomocou SSL certifikátu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze a / alebo na zabezpečenom úložisku s potrebou autorizovaného prístupu a sú chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov.
 
 1. Osobné údaje návštevníka nie sú sprístupnené a poskytované tretím stranám, okrem tretích strán uvedených v Článku IV. odsek 1.
 
 1. Osobné údaje zbierané službou Google Analytics sú anonymizované. V praxi to znamená, že nie je možné na základe týchto údajov určiť konkrétneho návštevníka.
 
 1. V prípade zistenia úniku osobných údajov z internetovej stránky - Internetového obchodu,Prevádzkovateľ Internetového obchodu nahlási únik týchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov, prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu:https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach.
 
 1. V niektorých prípadoch internetová stránka - Internetový obchod odkazuje na obsah tretích strán a to internetové stránky https://geodome.sk a https://buildwithhubs.co.uk. Internetové stránky týchto tretích strán podliehajú osobitným podmienkam ochrany osobných údajov a sú nezávislé od pravidiel ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Na základe tejto skutočnosti Prevádzkovateľ Internetového obchodu na webovej adrese https://hubs.geodome.sk nenesie právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.
 
 1. Internetová stránka nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov jej návštevníka.
 
 1. Tento Dokument o používaní a uchovávaní osobných údajov vrátane jeho neoddeliteľných súčastí nadobúda platnosť a účinnosť 25.12.2022.
 
 
 
Mgr. Agi Gonda, v. r.
Prevádzkovateľ
Späť do obchodu