Všeobecné obchodné podmienky

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
 
 
Článok I.
Vymedzenie pojmov
 
 1. Internetová stránka (aj so všetkými jej podstránkami) prispôsobená pre potreby Internetového obchodu umiestnená na internetovej adrese https://hubs.geodome.sk je vlastníctvom fyzickej osoby - podnikateľa:
 
Mgr. Agi Gonda
 
obchodné meno: Agi Gonda - AgiAlchemy
Námestie SNP 20/49, 976 13 Slovenská Ľupča
Okresný úrad Banská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 620-37215
IČO: 48120847
DIČ: 1075656538
nie platca DPH
 
(ďalej len „Agi“).
 
 1. Internetový obchod - e-shop umiestnený v sieti internet s webovým sídlom https://hubs.geodome.sk je počítačový systém s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie Tovarov a Služieb na diaľku prostredníctvom elektronických zariadení (ďalej len „Internetový obchod“). 

 1. Prevádzkovateľ internetových stránok s webovým sídlom https://hubs.geodome.sk a Internetového obchodu je Agi (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 1. Predávajúcim v Internetovom obchode je Agi (ďalej len „Predávajúci“).

 1. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Agi (ďalej len „Dodávateľ“). 

 1. Kupujúcim je každý návštevník Internetového obchodu, ktorý v ňom vytvorí záväznú objednávku (ďalej len „Kupujúci“).

 1. Tovarom sú produkty zverejnené na webových stránkach Internetového obchodu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová, ďalej len „Tovar“).

 1. Službou sú produkty zverejnené na webových stránkach Internetového obchodu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová, ďalej len „Služba“). 

 2. Užívateľský účet je účet zriadený na základe uvedených údajov Kupujúcim, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv (ďalej len „Užívateľský účet“). 

 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, emailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že Predávajúci komunikuje s Kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou. 

 1. Na vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

 
Článok II.
Cena
 
 1. Všetky uvádzané ceny pri Tovaroch a Službách sú konečné. Ceny sú uvedené vrátane DPH - s DPH. 

 1. Predávajúci je viazaný predať Kupujúcemu prostredníctvom Internetového obchodu Tovar alebo Službu za cenu uvedenú pri Tovare alebo Službe v momente vykonania nákupu - odoslania objednávky Kupujúcim.

 
Článok III.
Objednávka
 
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v Internetovom obchode výberom Tovarov alebo Služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania Predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke - objednávkovom formulári, a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných Tovarov alebo Služieb. Objednávka sa jej odoslaním Kupujúcim stáva pre neho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

 1. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v Internetovom obchode automaticky generovaný a odoslaný informačný email o tom, že Predávajúcemu bola elektronickým systémom Internetového obchodu doručená na spracovanie objednávka Kupujúceho. Tento email nie je potvrdením akceptovania odoslania tovaru v zmysle odseku č. 4 tohto článku.

 1. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na emailovú adresu Kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo Kupujúceho, ktoré Kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou o akceptovaní objednávky Kupujúceho.

 1. Ak Predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že sa tovar už nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže Predávajúci objednávku stornovať o čom Kupujúcemu pošle email. Taktiež má Predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ Kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny email, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak Kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný Predávajúci do 14 dní vrátiť.

 2. V prípade, že má Kupujúci zriadený Užívateľský účet, môže urobiť objednávku v internetovom obchode prostredníctvom neho. Aj v takom prípade má ale Kupujúci povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade Kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať identifikačné údaje Kupujúceho. 

 3. V niektorých prípadoch umožňuje Predávajúci v Internetovom obchode na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby Kupujúci v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Keď tak urobí, bude mu Tovar poskytnutý so zľavou.

 
Článok IV.
Užívateľský účet
 
 1. Na základe registrácie v Internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho Užívateľského účtu. 

 2. Pri registrácii Užívateľského účtu je povinnosťou Kupujúceho uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich neodkladne aktualizovať.

 3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Je povinnosťou Kupujúceho zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto prihlasovacie údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

 4. Užívateľský účet je osobný, Kupujúci nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

 5. Užívateľský účet Kupujúceho môže Prevádzkovateľ zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho Kupujúci nebude aktívne využívať po dobu 10 rokov, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tohto dokumentu - Všeobecné obchodné podmienky. 

 6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o skutočnosti údržby alebo zníženej funkčnosti bezodkladne po zistení závady či potreby opravy informovať Kupujúceho. 

 
Článok V.
Platobné podmienky
 
 1. Za Tovar a Služby v Internetovom obchode môže Kupujúci zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku - Kupujúci uhradí požadovanú sumu v hotovosti alebo platobnou kartou priamo kuriérovi pri preberaní Tovaru

  2. platba prevodom na bankový účet - po vyplnení a odoslaní objednávky vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru a odošle mu ju na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Tovar odošle Predávajúci Kupujúcemu až po prijatí platby na bankový účet Predávajúceho.

 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu z ceny za registráciu do Internetového obchodu,

  2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu - darčekového poukazu,

  3. zľavu za propagovanie zakúpeného tovaru na sociálnych sieťach

 4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

Článok VI.
Dodacie podmienky
 
 1. Tovar ponúkaný v Internetovom obchode je dovážaný z Veľkej Británie. Pre Európsku úniu je táto krajina po „Brexite“ zaradená medzi krajiny, z ktorých dovoz tovaru podlieha colnému konaniu. S prihliadnutím na naše finančné možnosti naskladňujeme Tovar v predstihu, pri väčšom záujme o Tovar a potrebe jeho doobjednania závisí dĺžka dovozu na Slovensko aj od dĺžky colných konaní a následného prevozu dopravnou spoločnosťou.

 1. Predávajúci je povinný do 21 dní od vytvorenia objednávky zaslať Kupujúcemu Tovar, ak sa nedohodli inak alebo ak pri Tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Pri akejkoľvek zmene dodacej lehoty v nadväznosti na predĺženie dodania Tovaru z Veľkej Británie na sklad na Slovensku, Predávajúci bezodkladne informuje o situácii so zmenou dodacej lehoty Tovaru Kupujúceho.

 1. Ak je Tovar skladom, Predávajúci ho expeduje Kupujúcemu podľa kapacitných možností v čo najkratšom možnom čase.

 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero Tovarov a Služieb a časť z nich nie je skladom, Predávajúci o tomto stave bezodkladne informuje Kupujúceho s možnosťou čiastočných - rozdelených dodávok Tovaru.

 1. Spolu s Tovarom s Službou je Kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako aj ostatné dokumenty k Tovaru alebo Službe od výrobcu v jazyku kodifikovanom na území Slovenskej republiky - slovenský jazyk.

 1. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.

 1. Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom:

  1. kuriérskej služby vybranej dopravnej spoločnosti

  2. osobného odberu Kupujúceho po telefonickej dohode na adrese Predávajúceho 

 

Článok VII.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
 
 1. Pri nákupe Tovarov a Služieb v Internetovom obchode s označením "Doprava zadarmo", je poplatok za prepravu a balné zahrnutý vo výslednej cene objednávky.

 1. Pri nákupe Tovarov a Služieb v Internetovom obchode je poplatok za prepravu a balné Kupujúcemu pripočítaný ku konečnej sume za Tovar alebo Služby podľa aktuálneho cenníka prepravcu a balného materiálu. Kupujúci je vopred o cene za dopravu informovaný - táto cena je zobrazená v „košíku“ Internetového obchodu po zadaní miesta dodania Kupujúcim ešte pred konečný potvrdením a odoslaním objednávky Kupujúcim. 

 1. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť aj na inom postupe pri odosielaní Tovaru alebo Služieb ako je uvedené v čl. VI, ods. 7. 

 1. Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný, Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné poplatky za dopravu, okrem tých, ktoré boli započítané v objednávke.

 
Článok VIII.
Prevod vlastníckeho práva
 
 1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia veci od Predávajúceho alebo dopravcu - kuriéra.

 
Článok IX.
Storno kúpnej zmluvy
 
 1. Stornovať objednaný Tovar alebo Službu má Kupujúci právo do 8:00 hod. nasledujúceho dňa od vytvorenia a odoslania objednávky Predávajúcemu. Po prekročení tejto hodiny a trvaní Kupujúceho na stornovaní zásielky mu bude zo strany Predávajúceho fakturovaný storno poplatok vo výške 50% zo sumy výslednej objednávky. Informácie o úhrade zašle Predávajúci Kupujúcemu vystavenou faktúrou elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávke alebo poštou na adresu doručenia uvedenú v objednávke.

 
Článok X.
Právo Spotrebiteľa (Kupujúceho) vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Spotrebiteľa
 
 1. Pre potreby tohto článku je Kupujúci označovaný - pomenovaný ako „Spotrebiteľ“.

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 1. Spotrebiteľ je povinný, ak chce využiť svoje právo spomínané v odseku 1. tohto Článku, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 1. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - originálom alebo kópiou faktúry, návodom a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si pre vlastnú potrebu vyhotovili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku.

 1. Na odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ využiť nasledovný formulár:

Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ - hviezdičkou
 
 1. Vrátený tovar spotrebiteľ nezasiela na dobierku, takúto zásielku Predávajúci nepreberie.

 1. Prevádzkovateľ Internetového obchodu vráti zaplatené plnenie za Tovar alebo Službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie Tovaru alebo Služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený Tovar alebo Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne sám.

 1. Všetky náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

 2. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo vrátenia Tovaru a odstúpenia od zmluvy iba v prípade, že zaslaný Tovar nebol ním otvorený a vybratý z balenia - musí obsahovať výrobné zapečatenie balenia, a žiadna z jeho súčastí nebola už Spotrebiteľom inštalovaná.

 3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre Tovary a Služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z.

 4. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru.

 
Článok XI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
 
 1. Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

 1. Kupujúci je povinný:

  1. zaplatiť za prevzatý Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,

  2. prevziať objednaný Tovar,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní.

 1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k Tovaru ako napríklad faktúru za Tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
 
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si Kupujúci objednal Tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento Tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu Tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je Kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

 1. Pri určovaní výšky náhrady škody berie do úvahy Predávajúci predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania Tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 1. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 1. Odoslaním objednávky si Kupujúci prečítal a aj súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkamiako aj Reklamačnými podmienkami.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú Kupujúcemu k dispozícií a nahliadnutiu v sídle spoločnosti, ako aj zverejnené na webovom sídle Internetového obchodu.

 1. Pokiaľ nie je Spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom Internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 1. Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z. 

 1. V prípade uzatvorenia inej zmluvy Predávajúceho s Kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 28.2.2023.

 
Mgr. Agi Gonda, v. r.
Prevádzkovateľ
Späť do obchodu